“En güzel isimler Allah’ındır. O halde, O’na bu güzel isimlerle dua edin ve O’nun isimleri hakkında eğriliğe sapanları bırakın….” (A’râf, 7/180; bk. Tâ-hâ, 20/8; Haşr, 59/24)

“Allah’ın 99 ismi vardır. Bu isimleri ezberleyen kimse cennete girer.” (Buhârî, Deavat, 68. VII, 169)

“Allâh’ın 99 ismi vardır. Bu isimleri sayan kimse cennete girer.” (Müslim, Zikr, 6. III, 2062)

1. Allah
O kendinden başka hiç bir ilah bulunmayan tek bir Allah’tır.

2. er-Rahman
Esirgeyici, bütün mahlukatına rahmetiyle muamele eden (Dünyada).

3. er-Rahim
Bağışlayıcı, sevdiklerine ve müminlere merhamet eden (Ahirette).

4. el-Melik
Mülkün sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan.

5. el-Kuddüs
Her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan.

6. el-Selam
Her çeşit afet ve kederlerden emin olan.

7. el-Mü’min
Kullarına emniyet veren. Kendinin ve peygamberlerinin doğruluğunu ortaya koyan, kullarına yaptığı vadinde sadık.

8. el-Müheymin
Saltanatı hakkında dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi gözetip koruyan.

9. el-Aziz
İzzet sahibi, mağlup edilmesi imkansız olan, her şeye galip olan.

10. el-Cabbar
Azamet ve kudret sahibi, istediğini mutlak yapan, dilediğine muktedir olan.

11. el-Mütekebbir
Ululuk sahibi, her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren.

12. el-Halik
Her şeyin varlığını ve geçireceği halleri takdir eden, yaratan, yoktan var eden büyüklükte eşi olmayan.

13. el-Bari Her şeyin aza ve cihazını birbirine uygun yaratan.

14. el-Musavvir
Tasvir eden, her şeye bir şekil ve hususiyet veren.

15. el-Gaffar
Kullarının günahını örten, mağfireti çok, günahları bağışlayıcı.

16. el-Kahhar Her şeye, her istediğini yapacak surette, galip ve hakim.

17. el-Vahhab
Çok fazla ihsan eden, çeşit çeşit nimetleri daima bağışlayan.

18. el-Rezzak
Bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.

19. el-Fettah
Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran.

20. el-Alim
Her şeyi en ince noktasına kadar bilen, ilmi ebedi ve ezeli olan.

21. el-Kabıt
Dilediğine darlık veren,sıkan,daraltan.

22. el-Basit
Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten.

23. el-Hafıd
Yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan, dereceleri düşüren.

24. el-Rafi
Yukarı kaldıran, yükselten, dereceleri yükselten.

25. el-Muiz
İzzet veren, aziz kılan.

26. el-Müzil
Zillete düşüren, hor ve hakir eden.

27. el-Semi
Her şeyi işiten, kullarının niyazını kabul eden.

28. el-Basir
Her şeyi gören.

29. el-Hakem
Hikmet sahibi olan, yaptığı her işte hikmeti gözeten, hükmeden.

30. el-Adl
Son derece adaletli olan.

31. el-Latif
En ince işlerin bütün inceliklerini bilen, lütuf ve ihsan sahibi olan.

32. el-Habir
Her şeyi iç yüzünden, gizli tarafından haberdar olan.

33. el-Halim
Yumuşak davranan, hilmi çok olan.

34. el-Azim
Pek azametli olan, yüce.

35. el-Gafur
Çok bağışlayan, magfireti çok.

36. el-Şekur
Kendini rızası için yapılan amelleri daha ziyadesi ile karşılayan.

37. el-Aliyy
Çok yüce.

38. el-Kebir
Pek büyük.

39. el-Hafız
Yapılan işleri bütün tafsilatıyla hıfzeden, her şeyi afat ve beladan
koruyan.

40. el-Mukit
Bilen, tayin eden. Her yaratılmışın rızkını veren.

41. el-Hasib
Herkesin hayatı boyunca yaptıklarının bütün teferruatıyla hesabını iyi bilen. Mahlukatına kafi olan.

42. el-Celil
Azamet sahibi olan, ululuk sahibi olan.

43. el-Kerim
Çok ikram edici.

44. el-Rakib
Bütün varlıklar ve bütün işler murakabesi altında bulunan.

45. el-Mucib
Kendine yalvaranların isteklerini veren, duaları kabul eden.

46. el-Vasi
Lütfu bol olan.

47. el-Hakim
Emirleri, kelamı ve bütün işleri hikmetli, hikmet sahibi olan

48. el-Vedud
İyi kullarını seven,rızasına indiren ve sevilmeye layık olan.

49. el-Mecid
Şanı, şerefi çok üstün olan.

50. el-Bais
Ölüleri dirilten, kabirlerden çıkaran.

51. el-Şehid
Her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan.

52. el-Hakk
Vacib’ul vücut olan, varlığı hiç değişmeden duran.

53. el-Vekil
Tevekkül sahiplerinin işini düzeltip onlardan daha iyi temin eden.

54. el-Kaviyy
Pek kuvvetli.

55. el-Metin
Pek güçlü.

56. el-Veliyy
Seçkin kullarının dostu.

57. el-Hamid
Ancak kendine hamd edilen, bütün varlığın diliyle övülen.

58. el-Muhsin
Namütanahi de olsa, bir bir her şeyin sayısını bilen.

59. el-Mubdi
Mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak baştan yaratan.

60. el-Muid
Yaradılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan.

61. el-Muhyi
İhya eden, dirilten, can bağışlayan, sağlık veren.

62. el-Mümit
Canlı, bir mahlukatın ölümünü yaratan, öldüren.

63. el-Hayy
Diri, tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibi.

64. el-Kayyum
Yarattıklarının işini çeviren her işleneni bilen, evveli olmayan.

65. el-Vacid
İstediğini, istediği vakit bulan.

66. el-Macid
Kadri ve şanı büyük, kerem ve müsamahası bol.

67. el-Vahid
Tek. Zatında, sıfatlarında, isimlerinde ortağı ve benzeri olmayan.

68. el-Samed
Her şey Ona muhtaç, fakat O hiç bir şeye muhtaç değil.

69. el-Kadir
İstediğini, istediği gibi yaratmaya muktedir olan.

70. el-Mukdedir
Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf eden.

71. el-Mukaddim
İstediğini öne getiren, öne alan.

72. el-Muahhir
İstediğini geri koyan, arkaya bırakan.

73. el-Evvel
Her şeyden önce var olan.

74. el-Ahir
Her şey helak olduktan sonra geri kalan.

75. el-Zahir
Varlığı sayısız delillerle açık olan.

76. el-Batın
Akılların idrak edemeyeceği yüceliği gizli olan.

77. el-Vali
Bu muazzam kainatı ve bütün hadisatı tek başına idare eden.

78. el-Müteali
Aklın mümkün gördüğü her şeyden,her halden pek yüce olan.

79. el-Berr
Kullarına iyilik ve ihsanı, nimetleri bol olan.

80. el-Tevvab
Tevbeleri kabul edip günahları bağışlayan.

81. el-Muntekım
Günahkarlara, adaletiyle, müstahak oldukları cezayı veren.

82. el-Afüvv
Affeden, mağfiret eden.

83. el-Rauf
Merhamet edici. Pek şefkatli.

84. Malik’ül-Mülk
Mülkün ebedi ezeli sahibi.

85. Zülcelali ve’l-İkram
Hem azamet sahibi, hem fazlı kerem sahibi.

86. el-Muksit
Hükmünde ve işlerinde adaletli olan.

87. el-Cami
İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan.

88. el-Ganiyy
Çok zengin, hiç bir şeye muhtaç olmayan.

89. el-Mugni
Dilediğine zenginlik veren müstağni kılan.

90. el-Mani
Bazı şeylerin meydana gelmesine müsaade etmeyen, engelleyen.

91. el-Darr
Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan, hüsrana ugratan.

92. el-Nafi
Hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan, faydalandıran.

93. el-Nur
Alemleri nurlandıran, dilediğine nur eden, nur olan.

94. el-Hadi
Hidayete kavuşturan, kulunu hayırla muvaffak kılan.

95. el-Bedi
Örneksiz, misalsiz, acaip ve hayret verici alemler yaratan.

96. el-Baki
Varlığının sonu bulunmayan, ebedi olan.

97. el-Varis
Varlığı devam eden, servetlerin hakiki sahibi.

98. el-Raşit
Bütün alemleri dosdoğru bir nizam ve hikmetle akıbetine ulaştıran.

99. es-Sabur
Çok sabırlı olan, isyankarlardan acele intikam almayan.