Allâhümme Rabbe hâzihi’d da‘veti’t-tâmmeti ve’s-salâti’l-kâimeti, âti Muham-medeni’l-vesîlete ve’l-fadîlete ved-deracete’l-‘âliyete’r- rafî‘ate veb‘ashu’llâhümme mekâmen Mahmûden (i) llezî ve‘adteh, inneke lâ tühlifü’l mî‘âd. Radîtü billâhi Rabben, ve bil-İslâmi dînen vebi Muhammedin (s.a.v.)Nebiyyen ve Resûlen.

Anlamı: Ey bu eksiksiz da‘vetin ve kılınan namazın sâhibi Allâh’ım! Muhammed (s.a.v.)’e vesîleyi, fazîleti ve yüksek dereceyi ver. O (s.a.v.)’e va‘dettiğin üzere makâm-ı Mahmûd’u bahşet. Muhakkak ki Sen va‘dinden dönmezsin. Rabb olarak Allâh’dan, din olarak İslâm’dan, Resûl ve Nebî olarak da Muhammed (s.a.v.)’den râzı oldum.